top of page

Regulamin wykonywania badań i ekspertyz filatelistycznych

1.    Badanie znaków pocztowych oraz innych filatelistycznych walorów ( w tym m.in. prób, esejów, projektów itd.) ma na celu stwierdzenie ich prawdziwości oraz aktualnego ich stanu.

  

2.   Badanie przez eksperta odbywa się zgodnie z jego własnym sumieniem i najwyższą wiedzą w zakresie aktualnych badań filatelistycznych w danym tematycznym zakresie. Podstawą do badań są Katalogi – Michel lecz można także powoływać się na inne uznane Katalogi Specjalistyczne.

 

3.   Zleceniodawca w oparciu o znany mu Regulamin zgadza się na pokrycie kosztów badań. Regulamin (zgodny z aktualną treścią) jest wiążący Zleceniu i jednorazowo należy Zlecenie takie w formie pisemnej dostarczyć badającemu. Każde dalsze Zlecenie jest wiążące z pierwszą pisemną formą. Umowa o Zleceniu jest wyłącznie wiążąca pomiędzy Zlecenio- dawcą a  Zleceniobiorcą z pominięciem - Związku Filatelistycznych Ekspertów – VPh e.V.

 

4.   Zlecenia można odmawiać bez podania powodu odmowy.

5.   Sygnowanie, wystawianie Atestów (poleca się przy wartości katalogowej Michel 250,00,) a Mały Fotoatest – Befund (poleca się przy wartości katalogowej Michel 100,00,-) jeżeli chodzi o znaczki, całości pocztowe, wycinki itd. można zlecić Zleceniobiorcy-ekspertowi. Opisane walory w fotoatestach wiążą się z faktycznym ich stanem w dniu wystawienia fotoatestu.

Wystawione fotoatesty nie mogą służyć bez wiedzy wystawiającego do wykorzystywania w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem przez naruszenie prawa wyłączności z konsekwencją oddania pozwu na drogę sądową.

 

6.   Zleceniodawca oświadcza i zobowiązuje się, że sygnowanie jego walorów przez Zleceniobiorcę nie będzie traktował jako negatywne zmiany na jego walorach. Zleceniobiorca ma prawo fałszywe walory sygnować jako fałszywe.

 

7.   Zleceniodawca jest zobowiązany Zleceniobiorcy udostępnić wszystkie poprzednie ekspertyzy, ekspertyzy od innych ekspertów i powiadomić o znanych faktach dotyczących danego waloru jak: reperatury, błędy itd., których zatajenie może negatywnie wpłynąć na wynik badania. W przypadku niedotrzymania powyższego zobowiązania przez Zleceniodawcę oświadcza on, że pokryje Zleceniobiorcy wszelkie koszta powstałe z tego tytułu jak i zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odszkodowań w stosunku do osób trzecich zwalniając Zleceniobiorcę z ewentualnego takiego obowiązku.

 

8.   Zleceniobiorca – ekspert będzie się starał dostarczony mu do badania materiał w realistycznym czasie opracować. W przypadku gdy czas badania przedłuży się do trzech miesięcy Zleceniodawca zostanie o tym fakcie powiadomiony.

9.   Niebezpieczeństwo zagubienia przez pocztę przesyłki z wysłanym materiałem do badania ponosi tylko i wyłącznie Zleceniodawca.

10.  Zleceniobiorca – ekspert zapewnia prawną rękojmię Zleceniobiorcy na wykonane przez niego prawidłowo Zlecenie, a w przypadku sprzedaży przechodzi to na kupującego. W stosunku do nabywcy  ulega to zobowiązanie przedawnieniu w momencie dokonania nowych fotocertyfikatów. Związek Filatelistycznych Ekspertów – VPh e.V.– nie ponosi odpowiedzialności za swoich ekspertów.

 

11.   Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za wykonane usługi, jeżeli nie zostały dokonane inne ustalenia, do 4% wartości waloru wdł. aktualnego Katalogu-Michel lub uznanych innych Katalogów Specjalistycznych. Minimalna opłata za każdy znaczek do wartości Michla 75,00 wynosi 3,00,-€, za każdy wycinek lub całość 5,00,-€. Za oznaczenie fałszywych walorów od wartości katalogowej Michel 300,00,-  wynosi 1% , maksymalnie 50,00,-€, także w przypadku nie sygnowania. Za wystawienie fotoatestu opłata wynosi 20,00,-€, małego atestu (Fotobefund) 10,00,-€, i małej pisemnej opinii (Kurzbefund) 5,00,-€. Za przesyłkę minimalna opłata wynosi 25,00,-€. Aktualny podatek od całkowitej wystawionej sumy wynosi 19%.

12.  Opłacie dodatkowej podlegają opłaty związane z odesłaniem przesyłki i będą dodatkowo w rachunku ujęte.

13.  O formie przesyłki zwrotnej decyduje Zleceniobiorca – ekspert.

14.  Rachunek za wykonanie Zlecenia z zasady odbywa się za zaliczeniem pocztowym (z opłatą za zaliczenie), przelewem lub na rachunek.

15.  W sprawach spornych decydującym jest sąd w miejscu zamieszkania eksperta.

16.  W wypadku zmian poniektórych warunków całkowicie lub częściowe pozostałe nie podlegają zmianom.

     Inne ewentualne informacje można otrzymać od właściwego eksperta.

bottom of page