top of page

O nas

My jako Związek

Związek Ekspertów Filatelistycznych

(Verein Philatelistischer Prüfer e.V.)

 

Biuro

Friedrich Leising

Wetzendorfer Str. 16

D – 91207 Lauf

Tel: (0049) – 09123 – 96 12 80 2

www.vphev.de  i  www.vphev.pl

                    

Zarząd Związku

Jens Müller, 1. Prezes (tymczasowo)

Dieter Hettler, 2. Z-ca Prezesa

Jörg Lindenau, Kasjer,

Friedrich Leising, Sekretarz

Status Prawny Związku

Zarejestrowany w Sądzie w Norymberdze

pod Rejestracją Związków z numerem bieżącym - VR 202079

Odpowiedzialny za treści

Zgodnie z § 6 MDStV

Friedrich Leising

Wetzendorfer Str. 16

D – 91207 Lauf

Tel: (0049) – 09123 – 96 12 80 2

Email: friedrich.leising@online.de                                                                                                                                                           

www.vphev.de  i  www.vphev.pl  

 

                       

Poręczenie za zawarte treści

Zgodnie z § 7 Abs. 1 TMG jesteśmy za własne zawarte treści na naszej stronie odpowiedzialni na ogólnych prawnych zasadach. Natomiast zgodnie z  §§ 8 do 10 TMG jako posiadający stronę nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne obce zapisane informacje bez naszej wiedzy i zgody i nie zamierzamy prowadzić żadnych badań w tej mierze mimo, że zostały wprowadzone niezgodnie z prawem. Usunięcie, zablokowanie takich informacji odbędzie się zgodnie z ogólnymi prawnymi zasadami w momencie stwierdzenia działania na naszą szkodę niezgodnie z prawem.

Poręczenie za linki

Nasza strona wraz z zawartą treścią jest związana z internetem i możliwością dostępu osobom trzecim na co nie mamy żadnego wpływu co nie pozwala nam brać za ten stan rzeczy jakiejkolwiek odpowiedzialności. Za wejścia i wykorzystywanie naszej strony w formie linków całkowitą odpowiedzialność ponosi za to właściciel serwera, który nam stronę udostępnił. W momencie jak takie linki pojawią się na naszej stronie będzie reagować czy są zgodne z prawem. Nie jest łatwe dla nas systematyczne kontrolowanie takich linków czy są zgodne lub niezgodne z prawem, lecz w momencie stwierdzenia ich nieprawidłowości będą niezwłocznie usuwane.

.

Prawo autorskie

Publikowane na naszej stronie treści i prace podlegają prawu niemieckiemu. Kopiowanie, przerabianie, rozpowszechnianie w jakimkolwiek kierunku wykraczające poza prawa autorskie  wymagają pisemnej zgody właściciela strony dla ewentualnych autorów takich poczynań. Zezwala się na ładowanie internetowe i kopiowanie tej strony dla osób trzecich tylko do celów osobistych, prywatnych bez prawa używania ich w celach komercyjnych. W wypadku stwierdzenia, że zawarte treści nie pochodzą od nas będziemy korzystali z naszych praw autorskich w stosunku do osób trzecich i będziemy na nie wskazywali. Jeżeli Państwo zauważycie łamanie praw autorskich na naszej stronie to prosimy o zwracanie nam uwag w tej mierze. W wypadku stwierdzeń złamania prawa autorskiego będziemy takie treści na bieżąco usuwać.

Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Verein Philatelistischer Prüfer e.V. (Związek Ekspertów Filatelistycznych) Wetzendorfer Str. 16, 91207 Lauf, Niemcy,

zwanych dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektor Ochrony Danych u Administratora nie został powołany.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust1. pkt b) RODO:  

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. W związku z charakterem prowadzonej działalności oraz tym, że główna jednostka Administratora znajduje się w Niemczech, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podstawa prawna przekazania:

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do realizacji zamówionej usługi.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

bottom of page